Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?

Het valt op dat op de begroting van 2017, SRD 3 miljoen aan subsidie is opgenomen voor doorstart van het agrarisch bedrijf “von Freiburg” te Saramacca. Dit is temeer opmerkelijk omdat deze subsidie op de begroting van het ministerie van Defensie staat en niet op het ministerie van LVV, zoals verwachtbaar zou zijn. Ondertussen is bekend geworden dat ook de verlieslatende en daarom reeds gesloten cassave fabriek te Para in handen komt van het leger. Dit allemaal met het argument dat het leger omgevormd moet worden tot een “ontwikkelingsleger”. Staatsbedrijven in de agrarische sector zijn al jaren niet productief gebleken en vele zijn reeds gesloten. Continue reading “Gesubsidieerde agrarische soldaten speerpunt voor de agrarische sector?”

Samenleving zal nog inleveren in 2017

Het volk wordt bewust in de war gebracht met verkeerde interpretaties van macro-economische cijfers. Zowel Standard and Poor als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspellen nog een krimp van de Surinaamse economie voor dit jaar. Dat de krimp minder zal zijn dan vorig jaar is inderdaad hoopvol. Maar het betekent nog steeds dat het volk zal moeten inleveren in 2017. Dit zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU.
 
Ook doet de regering volgens de PALU-topper voorkomen alsof er geen ander beleid mogelijk zou zijn geweest. “We konden eerder op dit punt van monetaire stabiliteit belanden door een bewust en doordacht gevoerd beleid om de productie te stimuleren in combinatie met bezuinigingsmaatregelen. Bovendien zal deze stabiliteit verduurzaamd moeten worden door de aanpak van de hardnekkige problemen in de structuren van onze economie en samenleving. Opeenvolgende regeringen hebben te weinig oog hiervoor ondanks de oproep van diverse deskundigen. Ook de PALU-fractie onder de vorige regering heeft continu aandacht hiervoor gevraagd, echter heeft ze niet voldoende ondersteuning gekregen vanuit de toenmalige coalitie,” stelt Ramnandanlal.
 
Wat zeker is, is dat de huidige monetaire stabiliteit in elk geval niet gelegen heeft aan het financiële ‘op en neer’ beleid van de regering in de afgelopen twee jaren, meent de politicus. Anders was deze stabiliteit reeds eerder bereikt. Dat de structurele problemen aangepakt moeten worden, willen wij deze toevallige stabiliteit verduurzamen, is ook wat vaststaat.
 
Het is inmiddels de derde keer na 1987 dat Surinamers massaal gemobiliseerd worden om te protesteren op straat tegen het regeerbeleid. Maar dit heeft tot nu toe niet erin geresulteerd dat de structurele crisis die wij al van voor 1975 doormaken, blijvend is opgelost en/of dat er aanzetten daartoe zijn gegeven, stelt Ramnandanlal. Deze structurele crisis uit zich op alle vlakken van de samenleving waardoor de huidige financiële crisis nog harder voelbaar is. Een structurele crisis die reeds jaren zichtbaar is in het onderwijs met onder andere neergaande slagingspercentages, ons bestuurlijk systeem (regering, parlement en rechterlijke macht) dat nog steeds onvoldoende transparant functioneert, de economie die eenzijdig afhankelijk is van de mijnbouw, de huisvesting die voor grote groepen niet betaalbaar is, de gezondheidssector die nog steeds kampt met een financieringsprobleem en daardoor onvoldoende toegankelijk is voor grote delen van het volk en het ontbreken van enige vorm van ruimtelijke ordening met een chaotische inrichting van wegen, verkeer en stedelijke/agrarische/productie gebieden en wildgroei van verkavelingsprojecten.
 
Met prioriteit zullen investeringen in de duurzame productiesectoren op gang gebracht moeten worden, met een geïntegreerde aanpak van ons onderwijs en ruimtelijke ordening. Dit zal gepaard moeten gaan met een mentaliteitsombuiging bij het volk, benadrukt Ramnandanlal. De ondernemingszin onder de Surinamers moet worden gestimuleerd. De vele verdienmogelijkheden in toerisme, de agrarische sector en dienstensector moeten op deze wijze eindelijk tot ontwikkeling gebracht. Dit zal niet alleen meer stabiliteit en vertrouwen brengen, maar ook meer inkomsten creëren voor de overheid. “Ondanks de laatste oproepen, ook uit de eigen NDP-coalitie fractie, zien we helaas te weinig in het huidige regeerbeleid dat hierop is gericht. Gegeven de monetaire reserves en de laatste leningen, is er voldoende geld hiervoor, net zoals onder opeenvolgende regeringen Venetiaan en Bouterse I. Maar kennelijk ontbreekt helaas nu ook weer de politieke wil of zijn ook de huidige beleidsmakers niet kundig genoeg om deze wens tot uitdrukking te brengen in het regeerbeleid,” stelt de PALU-ondervoorzitter.

Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes

Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes

De tegemoetkoming van SRD375 die de actief dienende ambtenaren krijgen ingaande eind mei wordt door de regering ‘koopkracht versterking’ genoemd, en vormt volgens deze redenering geen deel van het inkomen. De welvaartsvaste pensioenen van de gepensioneerden zijn gekoppeld aan het inkomen van de ambtenaren. En omdat het gaat om ‘koopkracht versterking’ en niet om verhoging van het inkomen, daarom zouden de gepensioneerde ambtenaren geen aanspraak daarop maken. De PALU is van mening dat de regering er goed aan doet om de gepensioneerden niet af te schepen door met woorden te spelen. Continue reading “Gepensioneerden niet afschepen met woord spelletjes”

PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar

PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar

In de kwestie van de BVL lijkt het erop dat een oplossing is bereikt aangezien de leerkrachten hebben besloten om ingaande vandaag, donderdag 11 mei, weer naar school te gaan. Maar het is duidelijk dat dit laatste niet van harte gebeurt. Ook hier is het vertrouwen verloren gegaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken. En er moet daarom alles aan worden gedaan om de stemming niet te laten omslaan waardoor het schooljaar alsnog verloren gaat. Continue reading “PALU vraagt aandacht president voor niet misgaan schooljaar”

Politieke sfeer pro-contra brengt ons nergens

De huidige politieke sfeer van confrontatie, politiek beïnvloede stakingen en ‘pro-contra’ zal ons wederom nergens leiden. In deze politieke sfeer gaat het slechts om personen en politieke partijen in de regering die ‘naar huis moeten’. Er wordt bewust geen ruimte gecreëerd om te discussiëren over beleid en blijvende oplossingen die ons uit de huidige structurele problemen zouden moeten halen. We moeten leren uit onze geschiedenis en begrijpen dat dit politiek gedrag in onze politiek voering ons ook in het verleden nergens heeft gebracht.

Willen we uit de huidige problemen geraken dan zullen we vooral durven om onszelf in de spiegel aan te kijken. De oppositie partijen die nu op straat lopen hebben dit reeds in het verleden gedaan. Onder de regering Wijdenbosch zijn mensen massaal gemobiliseerd door hen. Dit leidde indirect tot een verlies van de meerderheid in DNA waardoor er toen vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven. Onder de daaropvolgende regeringen Venetiaan bracht de huidige NDP coalitie ook massa’s op de been vanwege de harde maatregelen die toen genomen werden. Ondanks dat er meer dan een miljard aan ontwikkelingshulp werd ontvangen en de stijgende goudprijzen, kwamen de regeringen Venetiaan niet verder dan het ‘sparen’ van een monetaire reserve van SRD 750 miljoen en een devaluerende SRD in 2010. Nu in 2017 zien wij weer het omgekeerde waar wederom het volk wordt gemobiliseerd en misleid alsof het slechts zou gaan om deze of gene te vervangen, en dan lossen alle problemen vanzelf wel op; “elke regering zou beter zijn dan de huidige zittende regering”.

Deze ouderwetse politiekvoering kennen we nog uit de koloniale tijd toen de grootste, etnische georganiseerde VHP en de NPS continu lijnrecht tegenover elkaar stonden. Toen werd er ook angst opgewekt voor elkaar als Surinamers en werd er geen ruimte gecreëerd voor inhoudelijke discussies. Deze wijze van politiek voering heeft immers niet geleid tot een blijvende oplossing van structurele problemen zoals de nog slecht toegankelijke gezondheidszorg, lage slagingspercentage in ons onderwijs, de eenzijdige afhankelijkheid van de Surinaamse economie van de mijnbouw, de niet transparante overheidshuishouding, slechte huisvesting of de steeds harder wordende criminaliteit.

Fundamentele kritiek
De huidige regering blinkt momenteel uit in het uitvoeren van een ‘trial and error’ beleid en verergert daarmee alleen maar de huidige financiële problemen. Maar de kritieken en daarmee de oplossingen moeten veel fundamenteler zijn dan slechts het vervangen van personen en partijen. Er zijn een paar uitdagingen waar wij als Suriname voor staan die slechts opgelost zullen worden indien wij met ons allen eens worden over een oplossingsgericht beleid op lange termijn.

Corruptie en verspilling bijvoorbeeld zal niet worden opgelost indien wij slechts personen en politieke partijen vervangen. Specifieke gevallen van vermoedelijke financiële wantoestanden moeten onderzocht worden. Maar al decennia lang hebben we hiermee te maken en weten we dat de overheid onvoldoende transparant is. We weten dat onze overheid ingericht is om ‘manipuleerbaar’ te zijn door de toenmalige kolonisator. Willen we corruptie en verspilling verminderen dan zullen we niet alleen meer wetten en instituten in het leven moeten roepen als onderdeel van ons anti-corruptie beleid. Maar de grootste uitdaging is het veranderen van de koloniale overheidscultuur van ‘patronage’ en ‘no-spang, ik regel het wel voor je’.

Samenwerken en eenheid
We moeten begrijpen dat we een aantal ‘hardnekkige’ problemen moeten aanpakken die ingebakken zijn in ons bestuurlijk systeem en cultuur. Daarvoor zal een lange termijnbeleid ontwikkeld moeten worden, anders zullen we over 10 jaren weer op straat komen om een andere president ‘naar huis’ te sturen vanwege ‘corruptie en verspilling’. Samenwerken en eenheid in lange termijn denken over minimaal de Surinaamse economie, ons onderwijs en het bestuurlijk systeem zal de basis zijn voor een blijvende groei en bloei van ons land, welke regering dan ook die hierna komt. En de huidige sfeer van confrontatie brengt ons helaas alleen weer terug naar ons koloniaal verleden, angst voor elkaar en daarmee nog verder van huis.

Henk Ramnandanlal
PALU-ondervoorzitter

Een stabiele koers is nodig om de economie weer op gang te brengen

In reactie op de recente belofte van de president om de dollarkoers omlaag te brengen zegt de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, dat koersverlaging alleen mogelijk is als het volk nog meer zal inleveren. Voor de tweede keer is vanuit de regering beloofd dat de koers omlaag gebracht zal worden, ondanks dat die belofte eerder niet waar gemaakt kon worden. De stijging van de koers heeft ernstige gevolgen voor de economie, maar vooral voor het volk. Het klinkt hoopgevend als de koers weer omlaag gebracht zal worden, maar eigenlijk is het ondoordacht en voorts misleidend. Het aankondigen van omlaag brengen van de koers is alleen stoere taal maar zal de noden niet verlichten, maar juist verergeren, aldus Ramnandanlal.

VRAAG EN AANBOD
De US dollar koers omlaag brengen zal veel vergen van de Surinaamse samenleving, legt Ramnandanlal uit. De koers wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod van de US dollars. Als de koers omlaag zal worden gebracht dan zal dat gebeuren door, of een afname van de vraag naar dollars, en/of een toename van het aanbod van dollars. Afname van de huidige vraag zal in principe weer het gevolg zijn van afname van de koopkracht en verdere inkrimping van de economie. Het zal in realiteit betekenen dat de Surinaamse bevolking verder zal moeten verarmen om in de huidige situatie de vraag naar dollars verder te laten verminderen.

Ramnandanlal: “In het andere geval, kan de overheid de koers ook laten dalen door het aanbod van US dollars te verhogen. Onze (geleende en/ of zelf verdiende) deviezen zullen dan ingezet worden om te kunnen voorzien in de vraag naar US dollars. Feit is dat de importen van consumptieve producten het grootste aandeel hebben in de vraag naar US dollars. Dus in plaats van investeringen in de exportproductie, die op kort termijn deviezen kunnen genereren, zal de regering in deze situatie honderden miljoenen aan US dollars inleveren om een lagere koers tot stand te brengen. Bovendien wordt wederom een schijnwelvaart en een hoog niveau van consumptie geschapen zonder dat er echt verdiensten tegenover zullen staan.”

Voorts is het niet voordelig om de dollarkoers omlaag te brengen omdat een aantal particuliere ondernemers de voorzieningen van hun werknemers reeds hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Ook zijn de prijzen in de winkels en de prijzen van diensten reeds aangepast aan de nieuwe koers.

ECONOMISCH NIET VOORDELIG
Op dit moment proberen om de dollarkoers omlaag te brengen, nadat het zo uit de hand is gelopen zal kennelijk alleen gebeuren omdat de president dat heeft beloofd. En niet omdat het economisch voordelen biedt. De president weet dat de koers een uitdrukking is van de verhouding van SRD’s en US$’s in de samenleving. Ramnandanlal vraagt zich af welk doel gediend wordt met het omlaag willen brengen van de koers. Heeft iemand er al over nagedacht of en zo ja, hoe de winkelprijzen daarmee in overeenstemming zullen worden gebracht. De ervaring leert dat prijzen meestal wel gemakkelijk omhoog gaan met bijvoorbeeld de koers, maar dat ze heel moeilijk weer omlaag komen wanneer de koers omlaag gaat.

STABIELE KOERS
Volgens het ex-assembleelid is werken naar een stabiele koers daarom beter. De verarming is daarmee niet weggemaakt, maar tenminste kunnen Surinamers weer plannen en wordt de economie weer voorspelbaar. De onzekerheid wordt daarmee weggenomen, vertrouwen hersteld en lange termijn plannen kunnen weer met meer nauwkeurigheid opgesteld worden. Ook de prijzen van consumptie goederen zullen stabiliseren. De schaarse deviezen kunnen dan beter ingezet worden om de (duurzame) exportproductie te verhogen. Hiermee zal de koopkracht van de Surinaamse samenleving blijvend verbeterd worden, aldus Ramnandanlal.

Misdaad ontmoedig je niet, misdaad voorkom je

PARAMARIBO – Illegaal vuurwapenbezit is niet langer een simpele overtreding, maar een misdrijf waarop directe aanhouding staat. “Het argument dat een verhoging van de boete (voor illegaal wapenbezit) naar maximaal 50.000 SRD misdaad ontmoedigend zal werken, is naar mijn mening misplaatst.” Dit zegt assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de Progressieve Arbeiders- en Landbouwers Unie (Palu) in het kader van de Vuurwapenwet, die dinsdag tijdens De Nationale Assemblee-vergadering is behandeld.

In sommige landen in het Midden-Oosten wordt bij diefstal de hand van de dader afgehakt, maar dat weerhoudt anderen niet om te stelen. “Misdaad ontmoedig je niet, misdaad voorkom je”, stelt hij. Het verschuldigde bedrag voor een vuurwapenvergunning zal worden verhoogd van SRD 80 naar SRD 2400. Voor het verlengen van de vuurwapenvergunning moet men SRD 2000 neertellen. Dit maakt de partij bekend in haar persbericht. Gonsalves noemt deze bedragen irreëel.

Volgens hem heeft DNA als volksvertegenwoordiging zich niet heeft kunnen uitspreken over de stroomverhogingen. “Als dat wel was gebeurd dan was het doorvoeren van de stroomverhogingen misschien anders verlopen”, meent hij. Nu de volksvertegenwoordiging zich wel mag uitspreken over de verhoging van het tarief voor een vuurwapenvergunning, vraagt hij de regering om de verhoogde bedragen aan te passen. Anders zal het ontwerp de goedkeuring van de Palu-fractie niet krijgen.

Ook zullen de wijzigingen van de Vuurwapenwet het mogelijk maken dat voortaan bij Staatsbesluit de genoemde bedragen mogen worden aangepast. Het wel of niet aanpassen van de bedragen zal dan geheel worden overgelaten aan de regering. In de huidige situatie heeft De Nationale Assemblee als vertegenwoordiger van het volk de mogelijkheid om als beschermer van het volk op te treden.

Ramnandanlal tevreden over bijdrage PALU en blikt vooruit

Henk Ramnandanlal. ondervoorzitter van de PALU en lijsttrekker in Paramaribo.
Henk Ramnandanlal. ondervoorzitter van de PALU en lijsttrekker in Paramaribo.

Ik kijk met voldoening terug op de vele prestaties die zijn geleverd in de afgelopen regeerperiode. Met name op het gebied van drinkwatervoorziening, onderwijs en sociale zorg, maar ook zeker de twee goudovereenkomsten die zijn gesloten in de goudsector. Ik kijk ook met grote tevredenheid terug op de belangrijke bijdrage die de PALU daarbij geleverd heeft. Zeker ook vanuit het parlement met de kritische standpunten van de PALU-fractie is getoond dat het parlementaire werk op een innovatieve wijze aangepakt kan worden”. Dit zegt de lijsttrekker van de PALU in Paramaribo, Henk Ramnandanlal, aan Starnieuws.

De politicus merkt op dat met de relatief kleine invloed en zeggenschap die de PALU in de regering heeft op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de tweemans PALU fractie in De Nationale Assemblee (DNA), de partij in staat is geweest toch zoveel te realiseren. Vanuit het ministerie van NH zijn concrete bijdrages geleverd op het gebied van de drinkwater- en de elektriciteitsvoorziening. “En zeker ook met de vernieuwende goudovereenkomsten zal de mijnbouwsector meer dan ooit tevoren grote voordelen (werkgelegenheid en dollar inkomsten) brengen voor Suriname. Maar ook vanuit DNA, waarbij we een aantal tradities hebben doorbroken in het parlement”, zegt Ramnandanlal. Hij vindt dat begrotingen en andere wetten, zoals de sociale wetten van de regering, werden onder druk van opbouwende kritieken vanuit de PALU-fractie als onderdeel van de coalitie aangepast. Sommige wetten en besluiten die slecht waren voor het land, zijn soms zelfs tegengehouden.

Wat verbeterd moet worden is de communicatie tussen de leiding van de regering en DNA, met name de coalitie fractie. “We hadden met een beter overleg tussen de coalitie fractie in DNA enerzijds en de president anderzijds meer kunnen presteren”.

Teamgeest
De grootste bijdrage van de PALU is “de teamgeest waarin wij het werk hebben gedaan. Niet alleen samen met mijn PALU-collega Anton Paal, maar ook samen met andere collega’s uit de fractie van Megacombinatie zijn besluiten genomen die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor ons land. Zeker als we kijken naar de inhoudelijke aanpassingen van onder andere het Huisvestingsplan, de diverse begrotingen, de goudovereenkomsten en de sociale wetten door DNA onder druk van opbouwende kritieken vanuit de PALU-fractie hadden we niet kunnen realiseren als wij niet de ondersteuning zochten en kregen van andere assembleeleden”, stelt de politicus.

Op de vraag wat zijn grootste bijdrage was, antwoordt Ramnadanlal “mijn grootste persoonlijke bijdrage is geweest het continu aan de kaak stellen van de wijze waarop wij begrotingen opstellen en beleid uitvoeren. Dat heeft concreet geleid tot evaluatie van het financieel systeem in DNA, een nieuw geautomatiseerd financieel systeem binnen de Surinaamse overheid, het versterken van Rekenkamer en CLAD. Het voor het eerst in de geschiedenis van het parlement op tijd indienen van de slotrekeningen over het dienstjaar 2012, het aanpassen van diverse begrotingen van opeenvolgende jaren met uiteindelijk het terugbrengen van de bestedingen in de laatste begrotingen van het dienstjaar 2015 en het versneld indienen van de aangepaste comptabiliteitswet. Het beter begroten en beleid uitvoeren zal uiteindelijk moeten leiden tot minder corruptie, betere realisaties en een beter beheer van inkomsten en uitgaven vanuit de regering, dus minder achterstallige betalingen en zeker ook een SRD die niet steeds weer onder monetaire druk komt te staan. Vanuit DNA zal ik ervoor waken dat dit beleid van voortdurend aanpassen van het financieel systeem van de Surinaamse overheid, zal worden voortgezet”.
Tweede termijn
De komende verkiezingen gaat de PALU-ondervoorzitter optimistisch tegemoet. “We hadden graag gezien dat de succesvolle combinatie zou zijn voortgezet. Maar nu wij als PALU zelfstandig de verkiezingen ingaan blijkt weer dat ‘alla ogri e tjari wan bun’. De groei van de partij is als nooit tevoren en het is nu pas zichtbaar aan het worden hoezeer de PALU is opgevallen in de samenleving in de afgelopen regeerperiode. Wij zijn erg optimistisch voor wat de zetelwinst betreft”.

Ramnandalal verwacht een tweede termijn te krijgen omdat hij ervan uitgaat dat het volk heeft gezien dat PALU een constante, positieve factor is geweest en gebleven de afgelopen jaren, zowel in de regering als vanuit DNA. “Wij hebben getoond dat wij integer zijn, deskundig maar zeker ook toekomstgericht. Dat wij dingen vandaag doen met onze ogen gericht op waar we als volk morgen willen zijn, maar vooral ook onze ogen gericht houden op het volk dat we morgen willen zijn. Het werk in DNA is geen gemakkelijk werk en ik ga ervan uit dat het volk zal stemmen op deskundigheid en daadkracht, die wij hebben getoond in de PALU te hebben”.

De politicus gaat zich sterk maken voor verbetering van hetgeen gedaan is de afgelopen vijf jaren. Zeker op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid. Het huisvestingsbeleid moet gericht gaan worden op ook de andere groepen in de samenleving, de minder draagkrachtige groep maar ook de bijzondere groepen van seniore burgers en studenten moeten meer aandacht krijgen. “Voor wat werkgelegenheid betreft zullen wij de verschuiving moeten maken van de mijnbouwsectoren naar de meer duurzame sectoren als toerisme, landbouw en de dienstensector. We hebben als PALU een bijdrage geleverd voor de creatie van werkgelegenheid in de mijnbouw. Maar daar zal niet iedereen te werk gesteld kunnen worden. We zullen bovendien meer werkgelegenheid moeten creëren die bovendien duurzaam zal zijn. En zeker de duurzame sectoren als de agrarische sector, toerisme en de dienstensector hebben alle potentie daartoe”.

Ramnandalal pleit ook voor de meer structurele veranderingen. Meer wetten en instituten die de structurele problemen als corruptie, criminaliteit, het huisvesting- en grondbeleid moeten gaan aanpakken. “Het heeft veel te lang geduurd dat er politiek mee bedreven werd, we zullen dat blijvend moeten aanpakken zodat die beperkingen voor onze versnelde economische ontwikkeling worden weggenomen”.
De politicus ziet heel grote kansen voor de PALU. Zeker voor wat het behoud van de zetels in Coronie en Paramaribo betreft. In Coronie is Paal de lijsttrekker. In Paramaribo staat de voorzitter van de partij, Jim Hok, op de zeventiende plaats als lijstduwer. “We hebben voor die strategie gekozen omdat we vooruit kijken naar het werk dat er ligt na de verkiezingen. Het werk in het parlement moet gedaan worden naast het werk in de regering. En we hebben gezegd dat Henk Ramnandanlal het beste is om het werk in DNA te doen. Voor de verkiezingen willen wij daarentegen maximale stemmenwinst en minister Hok is als bestuurder opgevallen voor wat betreft zijn integriteit en deskundigheid. Vandaar zijn positie als lijstduwer, hij geniet het vertrouwen van velen”.

PALU is volgens Ramnandanlal een politieke partij met een ontwikkelingsideologie. Een ideologie die erop gericht is om de Surinaamse samenleving fundamenteel te hervormen op de belangen van het Surinaamse volk. “De Surinaamse samenleving heeft nog te veel kenmerken van de koloniale samenleving die we waren. Koloniale kenmerken als niet alleen etnische georganiseerde politieke partijen, maar ook verouderde wetten en instituten die vervangen moeten worden met moderne, op het nationale belang gerichte politieke partijen, wetten en instituten. De PALU heeft op verschillende momenten vanuit de regeermacht in de praktijk bewezen een politieke partij te zijn die ideologisch gebaseerde politiekvoering met een nationale benadering, succesvol kan toepassen. Etnische politiek is ten einde en ik hoop dat in de komende verkiezingen het volk meer zal kiezen voor een ideologisch georganiseerde politieke partij en dus voor de PALU”, stelt Ramnandanlal.

Artikel op Starnieuws

 

Rijstteelt in Coronie wordt nieuw leven ingeblazen

Assembleelid Henk Ramnandanlal (Mega Combinatie/PALU), Johan Hooplot (vertegenwoordiger van de boeren) en minister Soeresh Algoe van LVV in Coronie.
Assembleelid Henk Ramnandanlal (Mega Combinatie/PALU), Johan Hooplot (vertegenwoordiger van de boeren) en minister Soeresh Algoe van LVV in Coronie.

Negen boeren uit het district Coronie krijgen de gelegenheid om weer aan rijstteelt te doen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal via zijn werkarm Surzwam zorgen voor de infrastructuur en de input. Dit project is een initiatief geweest van de PALU-assembleeleden Henk Ramnandanlal en Anton Paal samen met de boeren, onder leiding van Johan Hooplot. Er is jarenlang aangedrongen bij de regering voor meer aandacht voor landbouw, met name in Coronie. Continue reading “Rijstteelt in Coronie wordt nieuw leven ingeblazen”